Opłaty

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia Walnego Zebrania w związku z nadal istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym Zarząd ROD „OTOWO” uprzejmie informuje, że dla zabezpieczenia ekonomicznego funkcjonowania ogrodu podjął ponownie decyzję o wprowadzeniu zaliczkowych opłat ogrodowych na 2021r.========================================

Ostateczny termin wniesienia opłat ustala się na dzień 
30 czerwca 2021 r.
Po upływie tego terminu naliczane będą odsetki ustawowe dla wpłat przeterminowanych.

 
===============================

 
Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe R.O.D. OTOWO
 
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A.  80102040270000110200314773
Dla ułatwienia identyfikacji w tytule należy koniecznie podać numer działki, której wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko użytkownika działki.