Opłaty

Walne zebranie sprawozdawcze ROD OTOWO w Otowie planowane na 12 kwietnia 2020r. zostało odwołane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19.

Nowy termin zostanie podany jak zminimalizuje się ryzyko epidemii.

Dla zabezpieczenia ekonomicznego funkcjonowania ogrodu Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu zaliczkowych opłat ogrodowych wynikających z projektów uchwał na WZ w 2020r. 

Opłaty zaliczkowe są niższe niż w 2019r.



========================================

Ostateczny termin wniesienia opłat ustala się na dzień 
30 czerwca 2020 r.
Po upływie tego terminu naliczane będą odsetki ustawowe dla wpłat przeterminowanych.

 
===============================

 
Wpłat należy dokonywać przelewem na konto bankowe R.O.D. OTOWO
 
Nr rachunku bankowego: PKO BP S.A.  80102040270000110200314773
Dla ułatwienia identyfikacji w tytule należy koniecznie podać numer działki, której wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko użytkownika działki.